QUÉ PODES APRENDERA Escola de Música Municipal de Moaña,
sita nun enclave único coma é A Reitoral de San Martiño, ofrece unha formación musical amena, práctica e completa dende  os 3 anos coa que aprenderás a disfrutar tocando o teu instrumento.


Se tes de 3 a 7 anos 
formarás parte dun grupo para cantar cancións, tocar instrumentos doados  e iniciarte na linguaxe musical do xeito máis intuitivo e  inmediato.

Se tes de 8 anos en diante 
poderás escoller entre os instrumentos dispoñibeis para                                                                                         practicar a lectura musical e interpretar as túas                                                                                                             melodías favoritas co:
BLOQUES DE ENSINO:


INICIACIÓN MUSICAL 3 a 7 anos
Iniciación 34: nenos/as de 3 e 4 anos (45 min)
Iniciación 5: nenos/as de 5 anos (90 min)
Iniciación 6: nenos/as de 6 anos (90 min)
Iniciación 7: nenos/as de 7 anos (90 min)

NIVEL I ( 1º 2º 3º ) 8 anos ou +
Materias obrigatorias
INSTRUMENTO INDIV. 1º/2º/3º (30 min)
LINGUAXE MUSICAL 1º/2º/3º (60 min)
Agrupacións
MÚSICA ACTIVA 1º/2º/3 (60 min)
BANDA INFANTIL 1º/2º/3º (60 min)
GRUPAD 1º/2º/3º (60 min)

NIVEL II (4º 5º 6º)
Materias obrigatorias
INSTRUMENTO INDIV. 4º/5º/6º (45 min)
LINGUAXE MUSICAL 4º/5º   (90 min)
Agrupacións:
BANDA XUVENIL  (90 min)
CORO  (60 min)
COMBO (60 min)
COCO  (60 min)

NIVEL III (7º 8º)
Materias obrigatorias
INSTRUMENTO INDIV. 7º/8º (45 min)
ARRANXOS 7º/ (60 min)
Materias complementarias
HISTORIA PRÁCTICA /8º (60 min)
Agrupacións:
BANDA XUVENIL (90 min)
COMBO  (60 min)
BIG BAND (60 min)
CORO    (60 min) 


PAUTAS PASO NIVEL:

Para acceder ó Nivel II @ alumn@ deberá cursar as materias obrigatorias e  1 ano de Música Activa e 1 de Banda Infantil.

Para acceder ó Nivel III @ alumn@ deberá cursar as obrigatorias e, cando menos, 1 ano de Coro, 2 de Banda Xuvenil


Para acceder ó Nivel III haberá unha PROBA PRÁCTICA DE APTITUDE con e sen Instrumento que determinará a viabilidade para cursar 7º e 8º curso


Para completar o Nivel III @ alumn@ deberá cursar as obrigatorias e 1 ano de Historia  e 1 ano de algunha das agrupacións.Para un desenrolo máis axeitado da súa formación musical é conveniente cursar 2 anos de CORO

Existe   a posibilidade de que @ alumn@ faga un ano máis no Nivel I  cando non acade os obxectivos mínimos, sempre e cando non sexa por falta de dedicación ás materias.

Para COMBO B e C ten prioridade o alumnado do Nivel III.  

Existe un curso de acceso ó conservatorio ( COCO ) que é opcional e se aplicará nos casos que o equipo docente considere preciso.

Unha vez rematado o Nivel III, o alumnado ten a oportunidade de seguir formando parte das agrupacións se hai praza, previa formalización da matrícula.

O acceso ós Niveis II  e III queda supeditado a estas normas.

NORMAS  XERAIS:

  • ·   As clases impartiranse nas instalacións da Escola Municipal de Música, San Martiño.
  • ·  Soamente poderán asistir ás clases os alumnos que aboasen previamente o importe correspondente á taxa de matrícula no prazo establecido e non teñan pagos pendentes.
  • ·  A preferencia por un horario ou profesor non é un dereito. En calquera caso e sempre  que sexa posible, respectaranse os desexos de pais/nais e alumnos.
  • ·   A asistencia ás clases e o rendemento académico debe ser regular. En caso de ausencias inxustificadas (máximo 3 por trimestre/materia), baixo rendemento e as normas que regula este Centro, o equipo directivo e/ou a Comisión de Coordinación Pedagóxica tomaría as medidas oportunas inclusive a baixa no Centro.
  • ·   A estrutura do Plan de Estudos fai necesaria a flexibilidade nos horarios por parte do alumnado, polo que poderán ser modificados temporalmente ó longo do curso.
  • ·    A práctica diaria co instrumento na casa é fundamental. Os pais axudarán recordando e apoiando no estudo ó neno/a. No libro do alumno se poderán apuntar os minutos de dedicación diaria.  
  • ·    A promoción de Nivel faise efectiva trala Avaliación Final. Os alumnos solicitarán a matrícula no Nivel correspondente segundo esta avaliación.
  • ·    Só se poderá cambiar de instrumento por motivos de índole física previo informe do mestre titor. A petición será aprobada pola Comisión de Coordinación Pedagóxica.
  • ·    Os instrumentos de préstamo só están dispoñibles o 1º curso. Calquera dano ocasionado deberá ser  reparado polo usuario.
  • ·    Coa formalización da matrícula, o alumnado asumirá as Normas Xerais e o Regulamento de Servizo da Escola de Música Municipal de Moaña.

 DESCARGA O PEGE (PLAN ESTUDOS GLOBAL DA ESCOLA)  EN JPG: