HISTORIA

A Escola de Música Municipal de Moaña inicia a súa andadura como institución en setembro do ano 1999 co obxectivo de cubrir as necesidades e demandas no ámbito musical do municipio, de profunda tradición cultural.
Dende o inicio desta etapa, a escola mantén hoxe en día vivos os obxectivos primordiais como centro de ensino musical en:
Fomentar a educación musical e a práctica de xeito natural da música e promover o interese e a comprensión do feito musical dende a primeira infancia.
Ofrecer un ensino aberto a todas as idades e culturas, atendendo ao compromiso contido no fundamento desta escola.
Potenciar os valores de conduta que propicien o axeitado desenvolvemento psicolóxico e social.
Ofrecer unha preparación de adestramento completo, corporal, vocal e instrumental atendendo á liberdade e diversidade de formación e á proxección futura do alumnado como músico.
HISTORIA
A Escola de Música Municipal xérase no ano 1981 cando, impulsada polas inquedanzas das asociacións culturais en musicais, exponse ao Concello a necesidade dun servizo de educación musical aberto e dispoñible para todos. O mestre D. Manuel Iglesias Martínez é a persoa que se encargará da difusión dos coñecementos musicais tanto en formación instrumental como na aprendizaxe teórica. É ademais a persoa encargada de recuperar a estima de dúas agrupacións referentes no Municipio como son a Banda de Música Popular "Airiños do Morrazo" de a "Masa Coral Moañesa". Ao longo de 18 anos transmitiu os seus coñecementos por todo o territorio Moañés  e o seu respecto e amor pola música ás centenas de alumnos/as que pasaron polas súas aulas. É no ano de  de 1999 cando se xubila das súas funcións e fanse cargo da xestión da educación musical dous mestres titulados que imparten materias de instrumentos de vento e linguaxe musical, así coma un grupo de pedagoxía infantil destinada a introducir no mundo da música a rapaces de 3 a 7 anos. 
A escola instálase no que hoxe en día é o Centro Social e Cultural de Abelendo, adquirindo así, por primeira vez unha sede permanente, pasando a estar centralizada e institucionalizada. Ese primeiro curso o grupo de alumnos ascende a un total de 18 rapaces e rapazas.
Ao longo dos tres anos lectivos posteriores foi aumentando paulatinamente o número de alumnas e alumnos e fóronse ampliando o número de materias impartidas e de profesorado para atender as necesidades do alumnado que ían entrando na disciplina. Así, xa no ano 2000, a Escola Municipal de Música conta con tres profesores que imparten materias de instrumento tales como: frauta, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón, e piano; materias de grupo: linguaxe musical, instrumento colectivo e a xa citada pedagoxía infantil.
No ano 2001 a escola vese na obriga de trasladar a súa sede por problemas de espazo e queda provisionalmente situada nas instalacións do Colexio Público Reibón, dirixido daquela por D. Emiliano Sotelo
Mais foi no curso 03-04 cando o aumento de alumnado se fixo máis patente. O número de alumnas e alumnos ascendeu ese curso a un total de 62, dos cales 10 son adultos, quedando varias persoas interesadas sen poder optar a unha praza dentro da escola.
A forte demanda urxía a necesidade de modificar o proxecto curricular de centro no que se engadiron algunhas materias máis coma CORO e Conxunto Instrumental. Ese mesmo ano a escola pasou a estar rexistrada na Rede de Escolas rexida pola Xunta de Galicia. Alén diso, foise ampliando o horario do profesorado existente para poder abarcar todas as ensinanzas programadas.
Fronte á gran demanda, no inicio do curso 04-05 estabeleceuse un Plan de Escolarización a través do cal se permitía o ingreso na escola e o fluxo continuo curso a curso dunha promoción anual duns 20 rapaces e rapazas, co que se asegurou atender parcialmente as solicitudes que se xeraban nos períodos de matrícula.
Con este sistema, o número do alumnado aumentou nos  anos seguintes precisando da contratación de varios profesores/as máis  ate acadar a cifra de 190 alumnos/as, cantidade que hoxe en día se mantén estábel.
Salientábel tamén é a sinatura, no ano 2007, dun convenio entre o Concello e a Banda de Música Popular “Airiños do Morrazo” a través do cal se ofertan actividades, cursos e obradoiros complementarios para nenos/as e maiores matriculados/as e non matriculados/as na escola. Estes "Obradoiros Musicais da Escola" pasan no 2011 a estar co-xestionados pola ANPA "Diapasón" da Emmm, que ó longo de todos estes anos e con diferentes directivas aporta un esforzo extraordinario para manter a proposta.
 Grazas a estas actividades a escola amplía a súa oferta e achégalle outras prácticas ao usuario como a práctica da Guitarra ou Batería, aulas de baile HIP HOP e Moderno, aula de MusicAventuras e Músicabebés, o GRUPop ou a aula de Musicoterapia. 
A Emmm trasládase en Novembro de 2010 á recentemente estreada "Casa da Música" sede oficial da Escola dende entón, situada na Reitoral de San Martiño. Este feito  supón unha adquisición de identidade que marcará a evolución dos vindeiros anos na tarefa diaria do Centro e envolve a actividade musical cun carácter especial,  case máxico.
A ACTIVIDADE NA ESCOLA
Nestes 18 anos de vida da Escola Municipal de Música grazas ao esforzo e dedicación dos propios profesores, ao tesón dos alumnos e alumnas e ao apoio da Asociación de Pais e Nais e ás diferentes Corporacións de goberno o centro realizou un total de:

292 Audicións de alumnos/as
63 Festivais e concertos
6 Encontros con outras escolas
5 Concentracións Musicais de fin de semana
11 Concertos didácticos e contos musicados para escolares
90 Cursos e obradoiros

A Escola Municipal de Música de Moaña  pretende  trasladar  ao seu alumnado de a idea dunha formación musical fundamentada na práctica e coas actuacións en público como obxectivo primordial na súa evolución para poder chegar a tocar o seu instrumento con habilidade na compaña doutros gozando do beneficio que isto aporta á súa educación global e ao seu crecemento  persoal.